Home Can-Am at Laguna Seca The Bear - Denis Hulme
Denis Hulme 1970